لنت ترمزهای ماشینم تموم شده، خدا تومن پولشه...

تصمیم گرفتم از این به بعد موقع ترمز گرفتن درو باز کنم پامو بکشم زمین تا ماشین وایسته!

:))))