من پارسال یه روز روزه گرفتم
.
.
.
.
.
.
هنوز گشنمه!!!! 
:|