این خودرو با برخورد به گاردهای کنار جاده منحرف شده و به صورت معجزه آسایی از روی گذر آب پریده و با چرخش 180 درجه متوقف شده است.                                              


اما


نکته حیرت آور این عکس فقط این پرش و چرخش فوق العاده نیست.
.
..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
.
آنگاه که خداوند با تو حرف می زند: