قوی ترین انسان ها کسانی نیستند که همیشه پیروز می شوند ،

بلکه افرادی هستند که وقتی می بازند ، تسلیم نمی شوند...