وقتی به جمعه میگین آدینه ،حکیم ابوالقاسم فردوسی رو تصور میکنم
که با انگشت اشاره نشونتون میده و فریاد میزنه :That's my boy 
=)))