💠چه جمعه‌ها که یک به یک غروب شد نیامدی ...

💠چه بغض‌ها که در گلو رسوب شد نیامدی ... 


🔻خلیل آتشین سخن؛ تبربه‌دوش بت‌شکن ... 

🔸خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی ... 


🔻برای ما که خسته‌ایم نه؛ ولی ... 

🔸برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی .... 


🔻تمام طول هفته را به انتظار جمعه‌ام ... 

🔸دوباره صبح؛ ظهر؛ نه غروب شد نیامدی... ‌


💠🍀تعجیل در ظهور آقا صلوات🍀💠