بهش گفتم حقیقت رو بگو تا روشن شم؛ ولى وقتى حقیقت رو گفت:
کلا خاموش شدم