دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت:
"او یقینا پی معشوق خودش می آید"
پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:
"مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد! "
عشق قربانی مظلوم "غرور"است هنوز..